Vaša korpa


 

Garancija i reklamacija

Poštovani kupci,
Ukoliko postoji problem sa kupljenim uređajem, naša služba za reklamacije je tu da Vam pomogne. Postupak reklamacije proizvoda kupljenih putem Kriptonik.rs online shop-a će se sprovoditi na način predviđen odredbama Zakona o zaštiti potrošača. U nastavku naši kupci mogu pronaći važne informacije o procedurama kada je u pitanju garancija, reklamacija i pojedinosti o pravima prilikom online kupovine.

Garancija

Zakonom o zaštiti potrošača Trgovac je odgovoran za nesaobraznost robe ugovoru koja se pojavi u roku od 24 meseca od kupovine robe. Trgovac je dužan da u slučaju nesaobraznosti robe o svom trošku obezbedi servisiranje iste. Pravo na reklamaciju i besplatno servisiranje od strane Trgovca kupac gubi u slučaju neadekvatnog rukovanja uređajem i njegovim korišćenjem koje nije u skladu sa uputstvom za upotrebu, kao i u slučaju da su vršene bilo kakve popravke ili pokušaji popravki od strane neovlašćenih lica.

Pored toga, Kriptonik ne podleže zakonskoj odgovornosti:
 – ukoliko uređaj poseduje osnovna svojstva i funkcionalnst za redovnu upotrebu i odgovara onome što je uobičajeno kod robe iste vrste
 – ukoliko uređaj odgovara opisu i uzorku koji je pokazan od strane prodavca
 – za podatke na računaru, hard disku ili bilo kom drugom uređaju koji služi za smeštanje podataka

Garancija na kupljeni proizvod se dostavlja u vidu propratne dokumentacije (ugovora na daljinu odnosno fiskalnog računa za perod od 2 godine). Ukoliko pored osnovne garancije postoji dodatna aktuelna promocija produzene garancije potrošač je dužan da prema uputstvu prodavca realizuje registraciju proizvoda. Za uređaje za koje proizvođač ne nudi posebne pogodnosti Kriptonik.rs online shop nije dužan da obezbedi garantni list.

Procedura reklamacije

Reklamirani uređaj po osnovu saobraznosti kupac može dostaviti na više načina, uz propratnu dokumentaciju. Pri tom je neophodno dostaviti dokaz o izvršenoj kupovini (račun, ugovor na daljinu). Zakon ne predviđa obavezu da potrošač čuva ambalažu, niti je to uslov za rešavanje reklamacije niti razlog za odbijanje otklanjanja nesaobraznosti, naša preporuka je da ambalažu sačuvate radi obezbeđenja sigurnijeg transporta robe u ovlašćeni servis. Ovakav proces reklamacije se primenjuje na sve uređaje osim bele tehnike.

Reklamaciju na kupljeni proizvod kupac prijavljuje isključivo:

– pozivanjem reklamacionog centra 063/888-9098
– slanjem e-mail-a na mail: reklamacije@kriptonik.rs
– popunjavanjem online prijave reklamacionog lista ovde

Nakon evidentiranja zahteva za reklamaciju, na adresu kupca se upućuje servisni tim koji proverava nastali kvar i dostavlja izveštaj o daljoj proceduri.

Po izjavljenoj reklamaciji pisanim ili elektronskim putem kupac će biti informisan o evidencionom broju reklamacije i na taj način se potvrdjuje prijem iste. Kompanija Kriptonik reklamirani uređaj dostavlja ovlašćenom servisu na detaljnu proveru saobraznosti. Ukoliko je u pitanju reklamacija bele tehnike, servisni tim iz najbližeg ovlašćenog servisa određenog brenda izlazi na teren i proverava da li je reklamacija osnovana.
Po prijemu izveštaja ovlašćenog servisa, a u roku od 8 dana od prijema reklamacije, pisanim ili elektronskm putem ćemo vam odgovoriti na izjavljenu reklamaciju.

U slučaju da se reklamacija prihvata, ista će biti rešena u periodu od 15 dana od dana podnošenja reklamacije, odnosno u periodu od 30 dana od dana podnošenja reklamacije ukoliko je u pitanju tehnička roba u skladu sa vašim zahtevom.
Uređaje za koje je prihvaćena reklamacija i koji su pristigli iz ovlašćenog servisa Kriptonik vraća kupcu. Kupac je dužan da svoj uređaj preuzme ili omogući njegovo dostavljanje najkasnije u roku od 30 dana od trenutka kada je dobio obaveštenje da je roba popravljena i spremna za preuzimanje – isporuku. Nakon isteka tog perioda smatraće se da se kupac na nesumnjiv način odrekao prava svojine na uređaju, te isti prelaze u svojinu prodavca, u skladu sa Zakonom o osnovama svojinskopravnih odnosa (“Sl. list SFRJ”, br. 6/80 i 36/90, “Sl. list SRJ”, br. 29/96 i “Sl. glasnik RS”, br. 115/2005 – dr. zakon).

Ukoliko reklamacija uređaja nije prihvaćena (po osnovu fizičkog oštećenja i sl.) kupac snosi troškove slanja robe na servis i troškove dijagnostike kvara prema cenovniku ovlašćenog servisa.

U slučaju neadekvatnog rukovanja uređajem i njegovim korišćenjem koje nije u skladu sa uputstvom za upotrebu, kao i u slučaju da su vršene bilo kakve popravke ili pokušaji popravki od strane neovlašćenih lica kupac gubi pravo na reklamaciju.

Posle isteka zakonskog roka saobraznosti robe (2 godine), kupac je sam odgovoran za slanje robe na servis i snosi troškove slanja, primanja robe i popravke. Spisak servisa isporučuje se zajedno sa dokumentacijom koja ide uz robu a pojedini proizvođači daju samo podatke o centralnom ovlašćenom servisu koji kupca dalje preusmerava na njemu najbliži ovlašćeni servis.

Za dodatne informacije o ovlašćenim servisima na raspolaganju je reklamacioni Call centar 063/888-9098.

Reklamacija uređaja prilikom online kupovine

Prijava reklamacije za obavljenu kupovinu putem web sajta ili Call centra se obavlja na kontakt tel reklamacionog Call centra 063/888-9098
Prema Zakonu о zaštiti potrošača („Sl. glasnik RS“, br. 62/2014 i 6/2016 – dr. zakon), u daljem tekstu: Zakon, kupovina preko naše prodajne internet stranice Kriptonik.rs se smatra kupovinom na daljinu.
U slučaju prodaje na daljinu prodavac je dužan da u pisanoj formi, na mail koji je ostavljen prilikom kupovine, kupcu dostavi:
 – obrazac za odustanak od kupovine na daljinu, koji možete preuzeti ovde
 – obaveštenje o prodavcu, pravu potrošača na odustanak od ugovora i dužnosti prodavca i kupca u slučaju realizacije prava na odustanak
 – primerak ugovora o prodaji potpisanog od strane prodavca.

U slučaju kupovine na daljinu prodavac nije dužan da kupcu izda fiskalni račun, a u skladu sa članom 2. stav 1. tačka 1) Uredbe o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase („Službeni glasnik RS“, br. 61/10, 101/10, 94/11, 83/12, 59/13, 100/14), već sva prava potrošač može ostvariti na osnovu ugovora o prodaji na daljinu.

Zakon omogućuje online kupcima mogućnost da u roku od 14 dana prijave odustanak od kupovine na daljinu za fizička lica koji su uređaj obezbedili radi namirenja individualnih potreba. Prilikom odustanka kupac može, ali nije u obavezi da navede razloge zbog kojih odustaje. Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana dostave prodavcu.
Izjava o odustanku mora biti svojeručno potpisana.

Kupac je dužan da proizvod vrati bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak. Po isteku roka od 14 dana od dana kada je poslao odustanak, proizvod se više ne može vratiti. Troškove povraćaja robe kao i organizaciju transporta iste u slučaju odustanka snosi kupac.

Po prijemu proizvoda, utvrdiće se da li je proizvod ispravan i neoštećen. Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda krivicom kupca, odbiće se vraćanje cene i proizvod će mu biti vraćen na njegov trošak.
Kriptonik je u slučaju zakonitog odustanka od ugovora dužan da kupcu bez odlaganja vrati iznos koji je kupac platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je primio obrazac za odustanak. Prodavac može da odloži povraćaj sredstava dok ne dobije robu koja se vraća, ili dok kupac ne dostavi dokaz da je poslao robu Prodavcu u zavisnosti od toga šta nastupa prvo.

Zakon o zaštiti potrošača isključuje pravo kupca da vrati proizvod u određenim situacijama. Imajući u vidu asortiman robe u našoj ponudi, od tih slučajeva tri mogu da budu relevantna:
 – isporuka zapečaćenih audio, video zapisa ili računarskog softvera, koji su otpečaćeni nakon isporuke;
 – isporuka robe proizvedene prema posebnim zahtevima potrošača ili jasno personalizovane i
 – isporuka robe koja je podložna pogoršanju kvaliteta ili ima kratak rok trajanja.

Reklamacija uređaja prilikom online kupovine

Ukoliko Vam uređaj koji ste poručili stigne oštećen, potrebno je u roku od 24 sata kontaktirati kurirsku službu koja je obavila isporuku i pozvati naš Call centar što je pre moguće na broj 063/888-9098 kako bismo preduzeli sve potrebne korake.
U cilju ažurnog i pravovremenog regulisanja reklamacionog postupka, potrebno je ispoštovati navedene zakonske okvire.

Kriptonik promo ponude i katalozi

Ukoliko želite, možete se prijaviti za naše promotivne akcije

Copyright by Kriptonik © 2023.
Development & SEO by Smart Pro Solution